Behandling
Hva er Narconon programmet?

1.Medicinfri avgiftning; Når en person kommer til Narconon starter man med en medicinfri avgiftning. Personen får noen vitaminer, som er spesielt utviklet til at erstatte de vitaminer, alkohol og stoffer nedbryter. Disse vitaminer fortsetter personen med at ta i 5-8 dage, hvor han/hun også bliver hjulpet ved forskjellige former for avslapningsøvelser, øvelser der får hans/hendes oppmerksomhet vekk fra stoffer og ut på hans/hendes omgivelser. Medens en person er på avgiftning er der en medarbeider, på skift, som ikke laver annet 24 timer i døgnet end at servicere ham/hende og gjøre abstinensene så minimale som mulig.

2.Terapeutisk kommunikasjons kursus; medens eller like etter avgiftningen begynner personen med dette kursus. Her lærer en person de grunkleggene ting innen for kommunikasjon. Dvs. han/hun lærer at lytte, kommunisere, konfrontere og kontrollere. Noe som misbrukeren i de fleste tilfelle ikke har været vant til. Noe av disse øvelser der er på dette kursus hjelper også personen med at overvinde de mentale abstinenser, altså hvor personen ikke har særlig meget kontroll over sine følelser men kan sidde og grine det ene øyeblikk, for deretter, tilsynelatende uten grunn, at blive meget trist og til tider gal. Dette kursus varer mellom 2 og 4 uker, avvengig av personen og misbrukets omfang.
3.Nyt Liv Utrensnings programmet; dette kaldes også ”Sauna programmet”. Sauna programmet er en måte, at få de giftstoffer der i årenes løp har opphopet sig i fettsvevet, ut av fettsvevet og dermed kroppen. Dermed frigjøres personen fra de effekter som disse giftstoffer kan gi ved ukontrollert frigjørelse. Effektene er bl.a. at når man forbrenner fett så frigides små mengder av dette stoff og selv om personen ikke vil føle sig ”skjev” vil det påvirke sentralnerven systemet og aktivere trangen til stoffer, hvis man så har en dårlig dag er sjansen for tilbakefald meget stor. Når en person starter på Sauna programmet får han/hun først et lege sjekk av en lege der har utdannet sig i sauna programmet. Personen får vitaminer, mineraler og noe kaldt presset olje. Vitaminene nedbryter stoffene i fettsvevet og oljen gjenoppbygger det fettsvevet der nedbrytes samtidig med.
4.Lær at studere; er et kursus hvor personen lærer de grunnleggende ting i at tilegne sig viden og lærdom. Det har vist sig at der er noe forskjellige barrierer der kan stoppe en person i at tilegne sig viden, disse barrierer lærer personen at kjenne og får også informasjoner om hvordan han/hun kan overkomme dem, når han/hun evet. støter inn i dem. Dette kursus er meget viktig da mange misbrukere har flere forfeilede utdannelser bag sig og et overtal av dem er mer eller mindre ikke i stand til virkelig at studere.
5.Kommunikasjon og Perception kursus; Her skal personen lære at kommunisere, ikke bare grunnleggene kommunikasjon, men så han/hun får evnen til at verbalt håndterer alle de situasjoner han/hun kan komme i med andre mennesker. Den anden del er perceptionerne, her laver personen noe prosesser med en anden person på Narconon programmet (overvåket av en kursusleder) som giver ham/hende evnen til at være i nåtid. Ment på den måte at stoffer har tendens til at fastholde en person i fortiden og selv om man er kommet av stoffene, har man tendens til at ryke tilbake og sidde fast i fortiden når visse situasjoner forekommer, det er spesielt i stressede situasjoner og under pres, men det opplever ethvert menneske som regel mange gange i sitt liv og da er det uhyre viktig at man virkelig er tilstede for på den måte at håndtere den situasjon der virkelig er og ikke en innbilt.
6.Livets Opp og Nedture; En person der har været ute i et misbruk og som også har været kriminelt. Har mange gange oppført sig på en antisosial måte. Men som regel har der været mange påvirkninger fra andre antisosiale personligheder og på dette kursus lærer en person hvordan han/hun kjenner forskjel på en sosial og en antisosial personlighet. Han/hun lærer også hvordan han/hun håndterer situasjonen hvis han/hun skulle blive ”venner” med en der i bunn og grunn ikke vil ham/hende det beste.
7.Personlig Aktelse og Integritet; Dette kursus gjenoppfrisker de moral begreper man som misbruker har mistet, så som hva der er riktig og galt. Man lærer om etikk og moral, man lære de personlige konsekvenser av at være uetisk og umoralsk og man lærer hvordan de påvirker en selv og ens omgivelser. Etter studiet av kurset, skriver man sine skadelige handlinger ned, de bliver læst av en medarbeider, som annerkjender personen for at skrive det ned, deretter beslutter personen om han/hun vil brenne dem eller hva der skal gjøres ved dem. Man opplever en enorm lettelse når man er ferdig med at skrive disse handlinger ned. Det er ikke alle ting man kan huske, men det man ikke husker, påvirker jo heller ikke en person negativt. Når disse skadelige handlinger bliver gjort og de ikke skrives ned, går personen til stadighet rundt med dårlig samvittighet og vil ikke føle sig godt til pas i de omgivelser hvor kriminaliteten blev begått. På dette kursus rehabiliterer man evnen til at være ansvarlig.
8.Endre Betingelser i Livet; Dette gjøres etter man har konfronterte sine skadelige handlinger og skal hjelpe personen med at få ryddet op i sine skadelige handlinger. Man studerer data i forhold til hva man skal gjøre for at endre tingene i ens liv hvis de begynner ikke at være så gode som man ville have dem. Deretter finner man de gange i ens liv hvor tingene begynte at gå galt og får gjort de ting man skulle have gjort den gang, men ikke gjorde. Der kan være mange situasjoner som skal konfronteres og ryddes op. På dette kursus forekommer det ofte at personen må ut og fortelle noe mennesker at han/hun faktisk har lavet noe ”ikke så hensiktsmessigt” og finne en måte at gjøre skaden god igjen, for på den måte at ta full ansvar for sine handlinger og gjerninger. Det bliver selvfølgelig tatt opp individuelt hva personen mener vil være til største gode, da man ikke er interesserte i at det skal skade andre eller personen selv, men være en slags ”gjøren op for skaden”.
9.Vejen til Lykke; Er et lille kursus der er lavet ut fra et regelsætt som er baserte på sund fornuft og moral. Her læser personen det vedlagte hefte og besvarer spørsmål i forhold til hva han har læst og der er også noe praktiske øvelser. Dette kursus rehabiliterer evnen til at være en troverdig og ytende samfunnsborger.
Dette er Narconon programmet, kort fortalt.
 
Det er kort vente tid til behandling, innen en uke, Ta kontakt på mail til trappen@trappenmotivering.no